Dokumenter og publikasjoner

Relevante dokumenter, strategier og rapporter for Fensfeltet

På denne siden vil du finne relevante linker til ulike dokumenter som tar for seg Fensfeltet. Oversikten kan være nyttig for den som ønsker å sette seg mer inn i saken og lese videre. 

Forfatter: Tor Espen Simonsen

Publisert: 14 nov, 2023

-

Oppdatert: 28 des, 2023

Nome kommunes strategi for Fensfeltet 

Kommunestyret vedtok 05.04.22 en strategi  for hvordan kommune skal jobbe med Fensfeltet og hvilken rolle kommune skal ha. I strategien legges det blant annet vekt på at kommunen ønsker at hele samfunnet skal nyte godt av verdiene som kan skapes i Fensfeltet., samt at den viktigste suksessfaktoren er at folk i Nome er positive til utviklingen.

Les mer saken og last ned strategien her

Norges mineralstrategi 

Sommeren 2023 la regjeringen ved næringsminister Jan Christian Vestre frem landets nye mineralstrategi. Her heter det at Norge skal etablere verdens mest bærekraftige mineralnæring, og at kritiske mineraler skal få prioritet. 

Her finner du strategien 

EU-kommisjonens lov for kritiske mineraler 

EU-kommisjonen la i 2023 frem sitt forslag til ny lov om kritiske råvarer (CRMA).

Forslaget til CRMA 

Samleside for CRMA 

Funn etter langhullsboringer vinteren 2018/2019

Prøveboringer på Fensfeltet, gjennomført av Regiongeologen og NGU vinteren 2018/2019, viser at det finnes sjeldne jordartsmetaller ned til 1000 meter. Innholdet varierer mellom 0,02 prosent til over 10 prosent, med flere lengre soner med mellom 1 prosent og 5 prosent.

Les rapporten her 

Liste over kritiske mineraler/råvarer i Norge og Norden 

Se oversikten her

Liste over kritiske mineraler/råvarer i EU

Se oversikten her

Innspill til Norges mineralstrategi fra LO, NHO og flere

I 2021 kom NHO, LO, Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri med en felles rapport. Der anbefaler organisasjonen at det satset på utvinning av sjeldne jordarter fra Fensfeltet og at det bygges opp en verdikjede for produksjon av permanentmagneter i Telemark. 

Strateginotatet kan leses her

Ny minerallov

Utredning av ny minerallov (NOU 2022: 8)

Det jobbes med å utarbeide en ny minerallov i Norge. Loven vil ha betydning for mange sider og aspekter av en eventuell utvikling av ny gruveindustri i Fensfeltet.  

Her kan du departementets utredning av ny lov

Her kan du lese høringssvarene til forslaget 

Faksimile av forsiden til Thoriumutvalgets rapport fra 2008

Thoriumutvalget 2008

Olje- og energidepartementet gav i 2007 Norges forskingsråd i oppgave å organisere en utredning av mulighetene for å ta i bruk thorium som energikilde. Rapporten fra Thoriumutvalget ble lagt fram i 2008.  

Les rapporten her 

Rapport fra regiongeologen i 2012

Thorium – En fremtidsressurs i Oslofjordregionen

I 2012 utgav regiongeologien i Buskerud, Vestfold og Telemark rapporten Thorium – En fremtidsressurs i Oslofjordregionen. Arbeidet ble gjort i samarbeid med regiongeologen, Høgskolen i Telemark og Institutt for Energiteknikk.

Rapporten kan leses her 

Det lavradioaktive slagget etter Søve gruver

Mange forbinder Fensfeltet med den radioaktive slagghaugen etter AS Norsk Bergverk på 1960-tallet. Det er viktig å minne om at det radioaktive slagget ikke stammer fra selve gruvedriften, men fra den industrielle produksjonen av ferroniob i perioden 1958-1965. Dette gjøres rede for i regiongeolog Sven Dahlgrens rapport fra 2005

Rapporten kan leses i sin helhet her

Faksimile av kart over bergrettigheter.

Kartfunksjon: Rettighetshavere/bergrettigheter på Fensfeltet 

Dette kartet fra Direktoratet for mineralforvaltning viser hvem som har rettigheter på Fensfeltet i dag. 

Se kartet her 

(Slik bruker du kartet: Velg Verktøy til venstre i bildet og huk deretter av for DMF.)